Beleidsplan

Visie:

Rehabilitatie en normalisatie zijn de uitgangpunten voor ons bij het begeleiden van mensen met beperkingen. Uitgaande dat er bij vele deelnemers sprake is van een blijvende kwetsbaarheid, moeten we de deelnemer benaderen vanuit zijn mogelijkheden. Waarbij zowel overvragen als ondervragen moet worden vermeden. De beleving en behoeften van de deelnemer staan voorop, hetgeen betekent dat de mate van vraaggestuurdheid of vraaggerichtheid bij de intake aan bod zal komen.

Motivatie en voorwaarden:

De deelnemer moet er plezier in hebben om in “het groen” te werken en buiten aan de slag te gaan. We gaan, omdat dit ook het meest aansluit bij onze eigen affiniteit en levensfase, uit van (jong-) volwassenen. Verder moeten deelnemers zelfredzaam zijn voor algemene dagelijkse handelingen als eten en drinken, lopen en toiletbezoek.

Naast het werken in het groen is er voor de “overige” groep deelnemers in de dagbesteding de mogelijkheid om creatief bezig te zijn of te ontspannen en te genieten. Ook deze deelnemers moeten in grote mate zelfredzaam zijn. Voor de hele groep geldt dezelfde voorwaarde; respect hebben voor elkaar.

Omschrijving bedrijf:

Hof van Arcadia Zorg in het Groen biedt arbeidsmatige en activerende dagbesteding, leer- werk trajecten, opleidingen, thuishulp en begeleid wonen. Belevingsgerichte activiteiten in een landelijke omgeving: het spreekt heel veel mensen aan !  Kleinschalig en vertrouwd, structuur en variatie, genieten en bewegen, planten verzorgen, ontspannen en tot rust komen. Wij zijn er van overtuigd dat ‘in het groen’ fantastische mogelijkheden liggen om mensen met een zorg- of ondersteuningsvraag een veilige, stimulerende en vertrouwde leer-werkplek te bieden !

Wij beschikken over een bedrijfslocatie met 9 hectare grond, gelegen in een rustige, natuurlijke, omgeving, waar een veelheid aan bezigheden en werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden: Hovenierswerkzaamheden, Kwekerijwerkzaamheden, Natuurbeheer, Groente- en bloementuin werkzaamheden. Bosbouw en Hout en bouw en infra werkzaamheden. Naast deze werkzaamheden is er de mogelijkheid om mee te doen in een activerende, stimulerende dagbestedingsgroep van deelnemers met NAH of een andere aandoeningen die geen lichamelijke inspanning vereisen.

Tevens kunnen we mensen die niet in staat zijn zelfstandig te wonen een aangename woonplek bieden op de Alde Skoalle te Oudega. Iedere bewoner heeft een eigen woon/slaapkamer met badkamer. Verder zijn er gemeenschappelijke ruimtes voor koken, ontmoetingen en gezamenlijke activiteiten. De woonplek biedt structuur middels een vaste dagindeling, leefregels en afspraken.

De bewoners kunnen ondersteuning ontvangen van een klein team van deskundige medewerkers. Er is altijd een begeleider in de buurt als dit nodig mocht zijn.

De doelgroepen:

We richten ons niet op één heel duidelijk afgebakende doelgroep. Er wordt van tevoren geen enkele doelgroep uitgesloten. Dit betekent dat mensen met een verstandelijke beperking welkom zijn maar ook mensen met een psychische problematiek of personen die om een andere reden niet deel kunnen nemen aan het reguliere arbeidsproces. Ook veel fysieke beperkingen hoeven geen beletsel te zijn.

Zorg in het Groen:

Er zijn geen bedrijfseconomische doelstellingen binnen onze organisatie. De doelstelling met betrekking tot de deelnemers is een continuïteit van zorg en welzijn te waarborgen naar de behoefte van de deelnemers. Deze continuïteit zal echter samenhangen met voldoende contracten of overeenkomsten die de financiële haalbaarheid binnen de organisatie waarborgen.

Veiligheid:

Veiligheid is een ruim begrip. De veiligheid van een cliënt zoals omschreven in de doelstelling betekent dat de cliënt een gevoel van veiligheid ervaart. Veiligheid dat er respect en aandacht voor een ieder persoonlijk is. Veiligheid dat ze zich op de Hof van Arcadia in een beschermde omgeving bevinden en dat als ze op de Hof van Arcadia in contact komen met onbetrouwbare medemensen dat ze niet uitgebuit worden maar dat ze leren hoe ze hiermee om moeten gaan. Ook in de maatschappij. Dat hetgeen gezegd en gedaan wordt, tussen ons zal blijven en niet misbruikt wordt voor andere doeleinden. Kortom dat ze gewoon zichzelf mogen en kunnen zijn.

Met een eerste kleinschalige opzet proberen we iedere deelnemer de aandacht te geven die nodig is. We willen zo een vertrouwde omgeving creëren, waarbij respect voor elkaar en de natuur belangrijke waarden zijn.

We zijn ook bewust kleinschalig gestart omdat we er van overtuigd zijn dat juist een natuurlijk groeimodel zorgt voor voldoende stevigheid en kwaliteit. Samen met de deelnemer(s) willen we letterlijk en figuurlijk verder bouwen aan ons gemeenschappelijk ideaal: samen leven en genieten van de rust én dynamiek van de Hof van Arcadia!

Hiernaast is ook de verslaggeving over de dagelijkse gang van zaken belangrijk. Het schriftelijk vastleggen van taakverdeling, functioneren en eventuele problemen die zich voordoen geven je een goed beeld van de voortgang en ontwikkeling van de cliënten en van je eigen plaats in dit geheel. Ook het terugkoppelen naar de ouders, verzorgers of instanties is hierbij van wezenlijk belang, om met elkaar het welzijn van de cliënt te kunnen waarborgen.

Voor diverse werkzaamheden wordt, voordat de deelnemers hiermee aan de slag gaan eerst een cursus georganiseerd, zodat ze weten hoe te handelen en volgens veiligheid- voorschriften aan de slag kunnen.

De vereiste werkwijze ten aanzien van veiligheid en hygiënisch handelen staan verwoord in de procedures in het kwaliteitshandboek en daarbij behorende bijlage ‘huishoudelijk reglement’.

Om aan de veiligheidseisen en de Arbeidsomstandighedenwet te voldoen, heeft de Hof van Arcadia een Risico Inventarisatie en Evaluatie uitgevoerd. Deze wordt jaarlijks geactualiseerd zodat risico’s c.q. onveilige situaties gesignaleerd en gecorrigeerd worden. Om zich in te dekken tegen de financiële consequenties van de fout afgelopen risico’s heeft de zorgboerderij een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

 

 

 

 

 
What do you want to do ?
New mail

Privacybeleid en bejegening:

Binnen de Hof van Arcadia is een privacyreglement opgesteld waarin aangegeven wordt hoe met de informatie (o.a. medische) van de deelnemer omgegaan wordt. Daarnaast dienen de medewerkers zich te houden aan de regelgeving, beroeps- & gedragscodes en richtlijnen zoals deze binnen de branche gelden.

Kwalteitsbeleid

De Hof van Arcadia streeft er naar om de processen te organiseren op een zodanige manier dat men invulling geeft aan de wensen van de doelgroep en belangenpartijen. Door het ontwikke­len van verbeterprogram­ma’s en het volgen van ontwikkelingen moet het mogelijk zijn om de bedrijfs­voering te verbe­teren of aan te pas­sen. Deze verbeter­pro­gramma's zullen resul­teren in nieuwe of verbeterde proce­dures. Deze worden vastgelegd en worden regelmatig gecontro­leerd op doelmatigheid. Daarbij streven wij er naar om minimaal te blijven voldoen aan de eisen van ISO 9001:2015.

Meetbare doelstellingen:

Een prospectieve risico inventarisatie wordt periodiek uitgevoerd en jaarlijks gecontroleerd. Doel hiervan is het vooraf inschatten van de risico’s van onze zorgprocessen.

Daarnaast zijn vanuit het beleid kwaliteitsdoelstellingen geformuleerd. Deze zijn intern uitgewerkt in meetbare doelstellingen, benodigde middelen en realisatieda­tum. De doelstellingen worden door de directie vastgelegd in het jaarverslag. Waar nodig en wenselijk worden ze meegedeeld aan c.q. besproken met de betrokken deelnemers en medewer­kers. In deze meetbare kwaliteitsdoelstellingen worden de waardering van deelnemers, resultaten van de zorgverlening, primaire en ondersteunende processen meegenomen.

De kennismaking- of intakefase:

Bij de intake gesprekken wordt in eerste instantie gekeken naar de motivatie/verwachtingen van de potentiële deelnemer om te kiezen voor “zorg in het groen”. De deelnemer moet affiniteit hebben met het voornamelijk buiten werkzaam zijn.

Voorts wordt gecheckt of de criteria van zelfredzaamheid bij de deelnemer aanwezig zijn.

Er worden geen medische handelingen verricht tbv de deelnemer, bijvoorbeeld het toedienen van medicijnen. Wanneer de deelnemer dit in eigen beheer kan doen is dit geen reden voor uitsluiting.

In de risico-inventarisatie op deelnemerniveau worden verder wegloop gedrag en agressiviteit gecheckt. Beide kunnen een criterium voor uitsluiting zijn.

Het “passen” binnen de bestaande groep is een bindende voorwaarde en zal gedurende de proefperiode worden beoordeeld.

Hierna wordt er gekeken welke werkzaamheden en eventueel opleidingen in aanmerking komen voor de betreffende deelnemer. Naar aanleiding hiervan wordt indien wenselijk een zorg- begeleidingsplan opgesteld in samenwerking met de deelnemer en/of haar/zijn begeleider.

Ziekteverzuim

Het bewaken en meten van ziekteverzuim is een graadmeter voor de tevredenheid en het algehele welzijn van onze deelnemers. Meteen is dit ook een niet meetbaar gebeuren. Bij deze doelgroep ligt “geen zin” of maandag ziekte erg dicht bij “ziek zijn”. Door bij iedere “ ziekmelding de vinger aan de pols te houden, dwz steeds contact onderhouden met de deelnemer proberen we dit “ziekteverzuim” zo goed mogelijk te bewaken. Door wekelijkse vergadering van begeleiders en directie met bespreken van de deelnemers is dit prima te doen. Ook werken we met tevredenheidsonderzoeken en functioneringsgesprekken om een eventueel “hoog” ziekteverzuim te evalueren en te bespreken. Op de dagelijkse in te vullen aanwezigheidslijst is afwezigheid goed vast te stellen.

Doel en werkwijze :

Vanuit onze visie bieden wij een zinvolle dagbesteding op een veilige, fijne werkplek waar de cliënt zich thuis voelt en de mogelijkheid krijgt om zich te kunnen ontplooien, omdat ieder mens recht heeft op arbeid, en hierdoor erkenning en waardering ontvangt van zijn omgeving, wat weer resulteert in een positief zelfbeeld.  Dit alles moet realiseerbaar zijn binnen een financieel draagvlak.    

We richten ons niet op één heel duidelijk afgebakende doelgroep. Dat betekent dat mensen met een verstandelijke beperking welkom zijn maar ook mensen met een psychische problematiek of personen die om een andere reden niet deel kunnen nemen aan het reguliere arbeidsproces.  Ook veel fysieke beperkingen hoeven geen beletsel te zijn.                

Diverse beperkingen zijn niet altijd even eenvoudig te omschrijven. Daarbij moeten we ons afvragen of het altijd verstandig is om mensen in een hokje te plaatsen, maar dat we ten alle tijden uit moeten gaan van het feit dat we te maken hebben met onze medemens en dat een ieder op zijn/haar manier betekenis kan geven aan zijn/haar bestaan. Voor de begeleiding en de (on)mogelijkheden van mensen met een beperking is het echter wel noodzakelijk dat je enig inzicht hebt in de manier van omgaan met de cliënten, omdat dit voor hun welzijn/welbevinden erg belangrijk kan zijn.

Personeelsbeleid:

Personeelsbeleid hangt nauw samen met onze visie en doelstelling van onze organisatie

De Hof van Arcadia draagt er zorg voor dat de medewerkers alsmede ingehuurd personeel opgeleid zijn of worden zodat ze berekend zijn op de taken waarvoor zij ingezet worden.

Dit om de professionaliteit binnen de organisatie te borgen.

 

 
What do you want to do ?
New mail

 

 
What do you want to do ?
New mail